Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Strona główna

Informacje

Projekt „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmuje trzy zadania inwestycyjne:

  1. Zamknięcie techniczne kwatery składowej nr I,
  2. Budowa I etapu kwatery składowej nr II,
  3. Budowa Zakładu Kompostowego w technologii zamkniętej.


Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to najważniejsza z inicjatyw europejskich przewidzianych na lata 2007-2013. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia, zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23% całości wydatków ze środków unijnych.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi część Narodowej Strategii Spójności i jest programem, na który została przeznaczona największa część środków UE.


Cele szczegółowe POIiŚ
Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w pięciu obszarach mających największe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów – w sektorach transportu, środowiska, energetyki, kultury i ochrony zdrowia – poprzez realizację następujących celów szczegółowych Programu:

  • Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
  • Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
  • Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
  • Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
  • Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.
  • Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

 

Fundusz Spójności
Fundusz Spójności, inaczej zwany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji, jest czasowym wsparciem finansowym dla krajów Unii Europejskiej, których Produkt Krajowy Brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich państw członkowskich. Do powstania Funduszu Spójności doszło w dużej mierze poprzez przyjęcie do Unii Europejskiej państw słabiej rozwiniętych niż jej dotychczasowi członkowie. Fundusz Spójności powstał na mocy postanowień art. 161 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Głównym celem Funduszu jest zminimalizowanie różnic pomiędzy krajami, których poziom ekonomiczny odbiega od średniej UE. Unia Europejska dąży przede wszystkim do równomiernego i stabilnego rozwoju, a także usunięcia dysproporcji w rozwoju pomiędzy krajami członkowskimi. Fundusz Spójności ma za zadanie służyć otwieraniu się gospodarek najsłabszych krajów na kontakty z liderami rozwoju Unii Europejskiej. Z Funduszu Spójności finansowane są projekty z sektorów transportu oraz ochrony środowiska. Korzystanie ze środków funduszu pomogą Polsce wywiązać się z zobowiązań akcesyjnych.
Finansowanie przedsięwzięć z Funduszu Spójności oparte jest na zasadzie współfinansowania. Projekty inwestycyjne mogą być wsparte maksymalnie do wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Strona Polska jest zobowiązana do zagwarantowania środków na pozostałe finansowanie z innych źródeł.
O środki z Funduszu Spójności mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne podmioty – m.in. przedsiębiorstwa, w których 100% udziałów posiada gmina jak np. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Film promocyjny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
22027

EkologiaUtylizacjaŚrodowiskoOchrona

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.