Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Film promocyjny

Rozbudowa instalacji do negatywnego napowietrzania trzech buforów magazynowych ZK

W dniu 05.09.2014r. Zostało wszczęte postępowanie na Zaprojektowanie, wyposażenie i rozruchu instalacji do negatywnego napowietrzania trzech buforów magazynowych istniejącego zakładu stabilizacji zlokalizowanego na terenach Zakładu Zagospodarowania Odpadów zarządzanego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie. Podpisanie umowy z Wykonawcą – firmą AWBUD S.A. nastąpiło 7.04.2015r. W czerwcu Wykonawca złożył dokumentacje projektową dla przedmiotowego zadania. Wykonawca dokonał montażu konstrukcji stalowej pod zadaszenie okapów, demontażu przenośnika PTB do transportu frakcji zielonej z wiaty rozdrabniarki do buforu nr III; montażu dachu okapów z tkaniny PCV; montażu instalacji technologicznej wentylacji, elektrycznej i AKPiA. Na chwile obecna trwają przygotowania do rozruchu.

 

Otwarcie Zakładu Kompostowego

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na przestrzeni ostatnich lat wybudowało Zakład Kompostowy. Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, Nr POIS.02.01.00-00-002/08, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowo wybudowany i wyposażony Zakład Kompostowy bazuje na amerykańskiej technologii ECS (Engineerd Compost Systems), przeznaczonej do prowadzenia procesu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji takich jak trawa, liście, gałęzie, odpady kuchenne (resztki owoców, warzyw) oraz wydzielonej w sortowni w Sobuczynie części odpadów zawierających frakcję organiczną. Pozostałe wysegregowane odpady takie jak folie, papier, metale, szkło są przekazywane do wtórnego wykorzystania w przemyśle. 

W Zakładzie Kompostowym proces odbywać się będzie w zamkniętych hermetycznie bioreaktorach. W wyniku procesu kompostowania z biologicznie aktywnych odpadów otrzymać można:

1. Stabilizat nadający się np. do rekultywacji terenów zielonych (skwery, parki, rekultywacja dzikich wysypisk).

2. Kompost jako nawóz organiczny pod uprawy.

3. Balast neutralny chemicznie i biologicznie, pozostawiany na składowisku, całkowicie obojętny dla środowiska.  

-  Poprzez uruchomiony Zakład Kompostowy ochronimy nasze środowisko naturalne. Ograniczymy, a wręcz wyeliminujemy szkodliwą i uciążliwą emisję do atmosfery oraz ograniczymy do minimum uciążliwość odorową dla okolicznych mieszkańców.

- Zmniejszymy emisję gazów cieplarnianych w wyniku ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych,

- Ograniczymy powstawanie dużej ilości odcieków w wyniku zamknięcia i rekultywacji technicznej zapełnionej odpadami I kwatery składowej.

- Zwiększy się poziom odzysku odpadów w procesie ich zagospodarowania a przez to ograniczymy ilości odpadów składowanych.

Wybudowany Zakład Kompostowy w technologii zamkniętych bioreaktorów. dostosuje istniejący Zakład Zagospodarowania Odpadów w zakresie przetwarzania odpadów organicznych do wymogów stawianych instalacjom regionalnym na przestrzeni kolejnych lat.

 Uroczyste otwarcie  Zakładu Kompostowego, odbyło się 15 grudnia 2014 roku.

 

ZAKŁAD KOMPOSTOWY

Czytaj więcej: ZAKŁAD KOMPOSTOWY

Prace przy budowie w IV kwartale

W IV kwartale 2014r. w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nr POIS.02.01.00-00-002/08 zrealizowano następujące prace w ramach Budowy Zakładu Kompostowego:

W październiku:

Wykonawca kontynuował prace wykończeniowe na hali kompostowni, prace wykończeniowe w zakresie ukształtowania terenu; dostosował zbiornik retencyjny wód deszczowych czystych nr 17 do wymagań związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym budowanego zakładu kompostowego. Uzgodniono treść programu prowadzenia prób końcowych i rozruchu. W dniu 09.10.2014r. rozpoczęły się próby na sucho, które zakończyły się 10.10.2014r. W wyniku ujawnionych wad i usterek Inspektor Nadzoru przerwał próby na sucho. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z pismem o możliwość przedłużenia prób na sucho o 7 dni. W dniu 16.10.2014r. po raz drugi przystąpiono do prób na sucho. Próby końcowe "na sucho" zostały zakończone z wynikiem pozytywnym w dniu 21.10.2014 r. W dniu 31.10.2014r. Inspektor Nadzoru potwierdził gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego.

W listopadzie:

Wykonawca przekazał Zamawiającemu dostarczone wcześniej maszyny tj.: Zamiatarkę halową Isal, Mieszarko-Rozdrabniarkę Doppstadt, Myjkę ciśnieniową kół i podwozi Karcher.  W dniu 04.11.2014r. Zamawiający dokonał odbioru końcowego robót. W dniu 05.10.2014r. Wykonawca przystąpił do prób końcowych urządzeń (instalacji) „na mokro”. Próby trwały 7 dni i zostały zakończone w dniu 12.11.2014r. W dniu 06.11.2014r. został podpisany aneks nr 7 do umowy, który stanowi, że zakończenie prac nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2014r.W dniu 12.11.2014. została powołana komisja rozruchowa i rozpoczął się rozruch instalacji. Z każdego dnia rozruchu sporządzane jest sprawozdanie. Planowany termin zakończenia rozruchu to 12.12.2014r.

 

 

 

Film promocyjny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
22028

EkologiaUtylizacjaŚrodowiskoOchrona

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.