Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Informacje o firmie i zakres usług

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie wpisane jest przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051670. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 859 500,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) opłacony w całości.

Spółka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), przepisów Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz.43 z późn. zm.) oraz postanowień Aktu Przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Akt Notarialny Rep A nr 6697/1997 z dnia 22 grudnia 1997 r. z późn. zm.). CzPK jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. 

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce. Kompetencje poszczególnych organów Spółki określa KSH i Umowa Spółki oraz odpowiednio: Regulamin Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu.

Zarządzanie Spółką opiera się o wdrożone i certyfikowane Zintegrowany System Zarządzania ISO w zakresie jakości, środowiska i bhp oraz system zarządzania środowiskowego EMAS, co oznacza, że szczegółowo zdefiniowane zostały wszystkie aspekty środowiskowe oraz wdrożone zostały procedury ich monitorowania. Tym samym możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko została ograniczona do minimum. 

Przedmiotem działalności Spółki jest:

a) gospodarka odpadami w zakresie:

    -  zbierania, odbierania, magazynowania, i transportu,

    -  unieszkodliwiania poprzez składowanie,

    -  odzysku i recyklingu,

    -  odzyskiwania i zagospodarowywania,

    -  zarządzania systemem gospodarowania odpadami,

     b) utrzymanie i zagospodarowanie nieruchomości w zakresie:

    - utrzymania porządku na terenach miejskich w ramach zleconych zadań własnych gminy Częstochowa,

    -  zagospodarowanie nieruchomości stanowiących własność Spółki,

c) działania inwestycyjne w zakresie:

    -  inwestycji niezbędnych dla spełnienia wymogów prawnych związanych z gospodarką odpadami,

    -  inwestycji w ramach zleconych zadań własnych  gminy Częstochowa,

d) inna działalność zgodna z aktem założycielskim Spółki.

Obszar działalności Spółki w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych to Region I województwa śląskiego obejmujący powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański, oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie działa jako:

 

- instalacja RIPOK zapewniająca mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku o wydajności 95 000 Mg/rok, W skład RIPOK MBP wchodzą:

 

oInstalacja Sortowni odpadów – jako część mechaniczna umożliwiająca przetworzenie min: zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów z grupy opakowaniowej, odpadów z ogrodów i parków, odpadów z grupy remontowej, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych,

 

oZakład Kompostowy w systemie zamkniętym wykorzystującym nowoczesną technologię unieszkodliwiania odpadów komunalnych biodegradowalnych poprzez kompostowanie tlenowe w 18 zamkniętych bioreaktorach żelbetowych.

 

oInstalacja kompostowni pryzmowej – jako część biologiczna umożliwiająca przetworzenie min: odpadów ulegających biodegradacji w postaci masy roślinnej, frakcji organicznej (0-80 mm) pochodzącej ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

 

- instalacja RIPOK kwatera zapewniająca składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów. Deponowanie odpadów na tej instalacji odbywa się zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Ponadto RIPOK w Sobuczynie posiada również:

 

a.       Instalację rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych umożliwiającą przetworzenie min.: odpadów z grupy komunalnej i grupy opakowaniowej charakteryzujących się dużymi wymiarami (np. stare meble, tapczany, palety).

 

b.      Instalację rozdrabnia odpadów remontowo – budowlanych umożliwiającą przetworzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzonych remontów.

 

c.       Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (SPSZOK) umożliwiający zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów komunalnych a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy.

 

d.      Magazyn Odpadów Niebezpiecznych umożliwiający czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych.

 

Uchwałą Nr 538/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowa z dnia 28 grudnia 2012 r. Spółce powierzono wykonywanie obowiązkowego zadania Gminy Częstochowa tj. utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Częstochowa na okres 10 lat, licząc od dnia wejścia uchwały w życie. Zadanie to obejmuje kompleksowe zarządzanie systemem utrzymania czystości i porządku w Gminie Częstochowa.

Poza zarządzaniem systemem, Spółką prowadzi eksploatację Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (lokalizacja w Sobuczynie) gdzie mieszkańcy Miasta Częstochowy i Gminy Poczesna mogą własnym transportem dostarczać i nieodpłatnie przekazywać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Spółka w okresie ostatnich 10 lat prowadziła intensywną działalność inwestycyjną poprzedzoną aktywnym i skutecznym pozyskiwaniem bezzwrotnych środków z funduszy europejskich. Pozyskano łącznie: 35 768 280,14 zł, w tym:

ZPORR - 14 243 925,00

POIiŚ - 17 840 788,26

RPO- 3 683 566,88

Aktualnie z tych środków zrealizowano jest budowę Zakładu Kompostowego
w technologii zamkniętych, żelbetowych bioreaktorów. Inwestycja ta ostatecznie zakończy wieloletni proces inwestycyjny, który umożliwia spełnienie przez instalacje w Sobuczynie kryteriów najlepszej dostępnej techniki (BAT). Konsekwentna orientacja na wybór sprawdzonych technologii, posiadających odpowiednie referencje, poparte wieloletnimi doświadczeniami umożliwia na dziś uzyskiwanie w 100% efektów zarówno ekologicznych jak i ekonomicznych.

Spółka przejęła również zadania własne Gminy Częstochowa w zakresie organizacji, utrzymania porządku i czystości na terenach miejskich oraz włącza się aktywnie w inne inicjatywy miejskie chociażby takie jak urządzenie terenów rekreacyjnych na terenie Parku Lisiniec. Efekty tych prac mieszkańcy miasta Częstochowy będą mogli zaobserwować już w bieżącym roku 2014.

Planowane są również kolejne inwestycje mające na celu przygotowanie instalacji do nowych uwarunkowań prawnych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2016r. Inwestycje te związane są z zagospodarowaniem odpadów balastowych po obróbce mechanicznej, których wraz ze wskazana datą nie będzie można składować na kwaterach składowych i wymagać będą dalszego przetwarzania.

CzPK to nie tylko funkcjonujące instalacje i realizowane bądź zaplanowane inwestycje. To również zespół wysoko kwalifikowanych pracowników, wdrażający nowoczesne i ekologiczne rozwiązania organizacyjne oraz zapewniający w trakcie prowadzonej eksploatacji szczególną dbałość o środowisko. Stanowią oni cenną wartość dodaną naszej instalacji - RIPOK w Sobuczynie.

Film promocyjny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
22033

EkologiaUtylizacjaŚrodowiskoOchrona

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.