Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Opis projektu

 

 

„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego” Nr POIS.02.01.00-00-002/08, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

OPIS PROJEKTU:

W dniu 9 listopada 2010r. w Katowicach została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”.  Projekt został zarejestrowany pod Nr POIS.02.01.00-00-002/08.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 17.840.788,26 zł Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., realizuje inwestycję o wartości 54.468.722,07 zł, która pozwoli na dozbrojenie technologiczne Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i dostosowanie jej do standardów europejskich. Środki europejskie lokowane w RIPOK w Sobuczynie to inwestycja w prężnie rozwijającą się firmę, o dużym potencjale terenów inwestycyjnych pod gospodarkę odpadową (128 ha terenów zwartych), oraz rozwiązanie w wieloletniej perspektywie czasu problemów ekologicznych regionu północnego województwa śląskiego.

Projekt obejmuje trzy zadania inwestycyjne:

 1. Zamknięcie techniczne kwatery składowej nr I – zadanie to ma na celu uszczelnienie wierzchowiny i skarp 16,8 ha kwatery, eksploatowanej od 1987r., w której zgromadzono ok. 3 mln Mg odpadów,  a także rozdzielenie wraz z ujęciem wód odciekowych i czystych wód opadowych.  Rekultywacja kwatery składowej nr I w pełni zabezpiecza środowisko naturalne przed oddziaływaniem odpadów deponowanych na tej kwaterze. 
 2. Budowa I etapu kwatery składowej nr II – efektem realizacji tego zadania jest nowa kwatera składowa o powierzchni użytkowej 2,6 ha, z wykonanym drenażem i uszczelnieniem syntetycznym. Zastosowane przy budowie kwatery technologie spełniają wszystkie obowiązujące standardy i gwarantują pełne bezpieczeństwo poszczególnych komponentów środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji.
 3. Budowa zakładu kompostowego w technologii zamkniętej - dzięki wybudowaniu Zakładu Kompostowego nastąpi dostosowanie regionalnej instalacji zagospodarowania odpadów do standardów europejskich. Efektem będzie wdrożenie nowoczesnej technologii poprzez kompostowanie tlenowe w bioreaktorach żelbetowych, co umożliwi prowadzenie początkowej fazy intensywnego kompostowania w warunkach hermetycznych i kontrolowanych. Ujęte powietrze poprocesowe będzie oczyszczone, a w przypadku gdy monitoring wykaże przekroczenie dopuszczalnych parametrów automatycznie włączony będzie system dopalania. Tak prowadzony proces technologiczny zapewni 100 % ochronę powietrza przed ewentualnymi zanieczyszczeniami.

Realizowany projekt ma szeroki efekt ekologiczny. Instalacja regionalna oparta na procesie MBP osiągnie wydajność 116 000 Mg/rok, nastąpi zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych o 32% (z 68% w 2009r. do 36% w 2015r.) oraz objęcie systemem zagospodarowania odpadów komunalnych minimum 150 000 osób.
Kompleksowe przedsięwzięcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców  Subregionu Północnego.  Wytwarzane w regionie odpady będą poddane przetworzeniu w technologii spełniającej standardy BAT - najlepszej dostępnej techniki.
Realizacja Projektu zapewni bezpieczne funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami. W regionie zostaną zabezpieczone wszystkie walory przyrodnicze i krajobrazowe, podniesie się świadomość społeczna w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.  Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wpłynie   pozytywnie na rozwój całego miasta Częstochowy i gmin regionu I.

 

2013-10-09   09:17:31

Kluczowe elementy Zakładu Kompostowego:

 • Hala kompostowni o powierzchni co najmniej 4000 m2 z 24 bioreaktorami.
 • Wiata dla gotowego kompostu o powierzchni 1100 m2.
 • Filtr biologiczny o powierzchni 400 m2.
 • Powiększenie istniejącego placu dojrzewania kompostu o 2000 m2.

 

Korzyści płynące z budowy zakładu Kompostowego:

 

 1. Ochrona środowiska poprzez:

- zmniejszenie szkodliwej emisji do powietrza, ziemi i wód, poprzez wyeliminowanie powstających gazów, odcieków  i odorów,

- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych.

 1. Uporządkowanie gospodarki odpadami  poprzez:

- stworzenie  systemu gospodarki odpadami spełniającego kryteria formalno - prawne, techniczne i ekologiczne zarówno krajowe, jak i europejskie,

- zwiększenie poziomu odzysku odpadów w procesie ich zagospodarowania i ograniczenie ilości odpadów składowanych.

 1. Dostosowanie istniejącego ZZO w zakresie przetwarzania odpadów organicznych do wymogów stawianych instalacjom regionalnym.
 2. Umożliwienie powrotu materii organicznej do środowiska poprzez zastosowanie wytworzonego kompostu jako nawóz.
 3. Kompostowanie koncentruje znaczne ilości substancji nawozowych i innych minerałów.

 

 

Film promocyjny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
22034

EkologiaUtylizacjaŚrodowiskoOchrona

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.