Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Projekt w mediach

 

2013-03-27 GAZETA WYBORCZA

                        „INWESTYCJA W TOKU…”

 

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zarządza Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (dalej zwaną RIPOK). Jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa.

W 2010 r. w Katowicach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”. Projekt został zarejestrowany pod Nr POIS.02.01.00-00-002/08 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 17.840.788,26 zł Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., realizuje inwestycję o wartości 54.468.722,07 zł, która pozwala na dozbrojenie technologiczne Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz dostosowania sposobu zagospodarowania odpadów do standardów europejskich.

 W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego 2014 Instalacja w Sobuczynie została wskazana dla  I Regionu jako jedyna instalacja regionalna i obejmuje: powiat częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański jako:

- instalacja RIPOK MBP o wydajności 90 000 Mg/rok zapewniająca mechaniczno – biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

- instalacja RIPOK Kwatera zapewniająca możliwość składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych.

Projekt Rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów obejmuje trzy zadania inwestycyjne:

  1. Zamknięcie techniczne kwatery składowej nr I – zadanie to ma na celu uszczelnienie wierzchowiny i skarp 16,8 ha kwatery, eksploatowanej od 1987 r., w której zgromadzono ok. 3 mln Mg odpadów, a także rozdzielenie wraz z ujęciem wód odciekowych i czystych wód opadowych. Rekultywacja kwatery składowej nr I w pełni zabezpiecza środowisko naturalne przed oddziaływaniem odpadów deponowanych na tej kwaterze. Zadanie zakończono w grudniu 2012 r.
  2. Budowa I etapu kwatery składowej nr II – efektem realizacji tego zadania jest nowa kwatera składowa o powierzchni użytkowej 2,6 ha, z wykonanym drenażem i uszczelnieniem syntetycznym. Zastosowane przy budowie kwatery technologie spełniają wszystkie obowiązujące standardy i gwarantują pełne bezpieczeństwo poszczególnych komponentów środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji. Zadanie zakończono w grudniu 2008 r.
  3. Budowa Zakładu Kompostowego w technologii zamkniętej - efektem będzie wdrożenie nowoczesnej technologii poprzez kompostowanie tlenowe w bioreaktorach żelbetowych, co umożliwi prowadzenie początkowej fazy intensywnego kompostowania w warunkach hermetycznych i kontrolowanych. Ujęte powietrze poprocesowe będzie oczyszczone, a w przypadku gdy monitoring wykaże przekroczenie dopuszczalnych parametrów automatycznie włączony będzie system dopalania. Tak prowadzony proces technologiczny zapewni 100 % ochronę powietrza przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to czerwiec 2014 r.

 

Efekty ekologiczne projektu:

1.  Osiągniecie wydajności Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie do 116 000 Mg/rok.

2.  Ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko o 32% (z 68% w 2009 r. do 36% w 2015 r.)

3.  Objęcie systemem zagospodarowania odpadów komunalnych minimum 150 000 osób.

 

Korzyści płynące z rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

1. Ochrona środowiska poprzez:

-  zmniejszenie szkodliwej emisji do powietrza, ziemi i wód,

-  ograniczenie zagrożenia sanitarnego oraz ograniczenie powstawania dużej ilości odcieków w wyniku zamknięcia i rekultywacji technicznej zapełnionej odpadami I kwatery składowej,

-  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w wyniku ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych,

-  bezpieczne składowanie odpadów nie nadających się do odzysku i recyklingu (balastu) na nowoczesnej kwaterze składowej wyposażonej w urządzenia chroniące wszystkie komponenty środowiska,

-  przywrócenie środowisku terenów zdegradowanych (o powierzchni ok. 16,8 ha) wykorzystywanych wcześniej do składowania odpadów w wyniku przeprowadzonej rekultywacji.

2. Uporządkowanie gospodarki odpadami  poprzez:

-  możliwość tworzenia systemów gospodarki odpadami na terenie objętym przedsięwzięciem opartych o instalacje spełniające kryteria formalno - prawne, techniczne i ekologiczne zarówno krajowe, jak i europejskie,

-  zwiększenie poziomu odzysku odpadów w procesie ich zagospodarowania i ograniczenie ilości odpadów składowanych.

3. Zabezpieczenie możliwości składowania odpadów wytworzonych na instalacjach ZZO nie nadających się do dalszego odzysku i recyklingu poprzez budowę kwatery składowej.

4. Dostosowanie istniejącego ZZO w zakresie przetwarzania odpadów organicznych do wymogów stawianych instalacjom regionalnym poprzez budowę Zakładu Kompostowego w technologii zamkniętych bioreaktorów.

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (publikacja.pdf)Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów[ publikacja]652 Kb

Film promocyjny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
22028

EkologiaUtylizacjaŚrodowiskoOchrona

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.